Zoi House

2900 SW 28th Lane
Miami, FL 33133
(786) 667-8080